Bezoek Inspectie Onderwijs

De onderwijsinspectie komt ook bij Aventurijn op bezoek. Omdat wij een niet-bekostigde school zijn hebben zij een speciaal toezichtkader voor de zogenaamde B3-scholen. Als op alle vragen positief geantwoord kan worden, is onze school een school in de zin van de leerplichtwet en kunnen er leerplichtige kinderen naar school komen.

Papierwerk en…
Ook deze keer kreeg Aventurijn weer goede rapporten voor het Primair onderwijs én voor het Voortgezet onderwijs. Voor een school die zelf niet aan toetsen doet en de kinderen zo min mogelijk wil beoordelen, is het altijd weer een hele heisa om zelf wel beoordeeld te worden. We laten de inspectie zo veel mogelijk zien hoe en wat de kinderen op Aventurijn leren. Dat doen we door de inspectie inzage te geven in allerlei papierwerk, maar ook door de zogenaamde “tafeltjes” ofwel tentoonstellinkjes.

…tafeltjes
Op een school als Aventurijn leren kinderen op heel veel verschillende manieren, dat is soms moeilijk zichtbaar te maken in werkschriften of een cijferlijst. Vandaar dat we een tentoonstelling maken. Ieder kind maakt een eigen tafeltje/tentoonstelling met dat erop wat hij/zij heeft gedaan op school. Dat kunnen schriften zijn, maar ook een voetbal, een lego bouwwerk of een zelfgemaakt spel. De inspectie bekijkt deze tentoonstelling altijd zeer geinteresseerd en gaat aan de hand daarvan in gesprek met de kinderen die dat willen. Wat het allermooiste is: de kinderen vinden het doorgaans heel erg leuk om te maken en zijn trots op wat zij gedaan hebben.

Enkele citaten uit de inspectierapporten van 2016:

Primair onderwijs:

“In de door Aventurijn aangeleverde documenten is een beschrijving opgenomen van leerbronnen die betrekking hebben op een breed vormingsaanbod dat gericht is op een brede ontwikkeling. De leerlingen hebben een eigen verantwoordelijkheid over de manier waarop en wanneer zij de stof tot zich nemen. Zij kunnen kiezen uit een breed vormingsaanbod en zo hun eigen leervragen gaan beantwoorden.

De school beschikt over een reeks van leerbronnen waarmee aan de kerndoelen die betrekking hebben op de brede ontwikkeling kan worden voldaan. Uit de presentaties door de leerlingen op hun zogenaamde ‘tafeltjes’, de leerlingdossiers, gevoerde gesprekken en de lesobservaties blijkt dat gericht aan de uitvoering wordt gewerkt.”

“De school hecht veel waarde aan een veilige en motiverende schoolomgeving. Dat komt, onder andere, tot uiting in de beschrijving van de basisuitgangspunten: respect, veiligheid en leren met je hele wezen: met hart, hoofd en handen.” In de schoolgids is vermeld: “Vrijheid is daarbij geen doel op zich maar een voorwaarde om je evenwichtig te kunnen ontwikkelen.”

De observaties tijdens het schoolbezoek hebben in meerdere situaties aangetoond dat de leraren waar mogelijk het zelfvertrouwen van leerlingen op een positieve wijze stimuleren. Dat blijkt tijdens gesprekken, lessen en andere activiteiten. Daarbij stimuleren de leraren waar mogelijk en nodig dat de leerlingen ook onderling respectvol met elkaar omgaan. In gevallen dat dat nodig is, wijzen de leraren de leerlingen op de, veelal samen gemaakte, afspraken.”

“Aventurijn kiest vanuit haar holistische levensovertuiging voor vraagafhankelijk onderwijs. De leerlingen zijn in principe vrij om te kiezen wat zij doen. Zij kunnen deelnemen aan door de leraren (al dan niet in overleg met de leerlingen opgestelde) aangeboden lessen en activiteiten. Van vrijblijvendheid is echter geen sprake. Inschrijven voor een (reeks van) activiteiten betekent ook daadwerkelijk deelnemen.

Tijdens lesobservaties is vastgesteld dat de leraren lessen aanbieden en daarbij gericht inspelen op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Bij onderwijsactiviteiten die door de leerlingen zijn geïnitieerd, richten de leraren zich aantoonbaar op de vragen van de leerlingen. Zij proberen daarbij verbanden te leggen tussen onderdelen uit het leerstofaanbod en leerlingen te stimuleren met vervolgvragen te komen. Waar nodig helpen zij de leerlingen hun vragen over een onderwerp in beeld te brengen en hen te begeleiden naar antwoorden en oplossingen.”

Voortgezet onderwijs:

“De school hecht veel waarde aan een veilige en motiverende schoolomgeving. Dat komt, onder andere, tot uiting in de beschrijving van de basisuitgangspunten:

– vrijheid en verantwoordelijkheid
– respect, veiligheid en geborgenheid
– geïntegreerd leren, met hoofd, hart en handen.

In de schoolgids is vermeld: “Vrijheid is daarbij geen doel op zich maar een voorwaarde om je evenwichtig te kunnen ontwikkelen.”

“Tijdens lesobservaties is vastgesteld dat de leraren lessen(series) aanbieden en daarbij daadwerkelijk inspelen op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Bij onderwijsactiviteiten die door de leerlingen zijn geïnitieerd, richten de leraren zich aantoonbaar op de vragen van de leerlingen. Zij proberen daarbij verbanden te leggen tussen onderdelen uit het leerstofaanbod en leerlingen te stimuleren met vervolgvragen te komen. Waar nodig helpen zij de leerlingen hun vragen over een onderwerp in beeld te brengen en hen te begeleiden naar antwoorden en oplossingen”

“Uit het overzicht met uitstroomgegevens is duidelijk dat de leerlingen die onderwijs hebben gehad op de Aventurijn succesvol uitstromen. Verschillende leerlingen hebben inmiddels een mbo- en/of hbo-opleiding afgerond. Aan het eind van de schoolloopbaan op Aventurijn ontvangen de leerlingen een schooleigen Aventurijn diploma, met een bijlage waarin de school de behaalde resultaten onderbouwt.

Voor een aantal leerlingen is de periode dat zij op Aventurijn onderwijs volgen korter dan een jaar. Deze leerlingen zijn buiten de beoordeling gelaten. Maar ook voor deze leerlingen zijn vorderingen zichtbaar.”

Posted in: Algemeen.