Levensbeschouwing

 

De levensbeschouwing waar op Aventurijn vanuit wordt gegaan kan het beste als spiritueel holistisch worden omschreven. Holistisch in de zin dat wij ervan uitgaan dat de kosmos een groot samenhangend geheel is en dat een taak van de mensheid religio is; dat wil zeggen: herverbinding met de bron. Niets is daarvan los te zien.

Een principe uit de hermetica zegt in het kort: zo boven zo beneden.

Ofwel: wat in de grootste krachten en werkingen in de macrokosmos te vinden is, geldt in de kleinste microkosmos nog steeds.

Spiritueel holisme is een levensbeschouwing die zich over het hele leven uitspreidt, over alle facetten waarin mensen werkzaam zijn: arbeid, kennis, kunst en liefde. Holisme kan niet tot alleen een pedagogisch idee worden uitgewerkt. Holistisch onderwijs moet met het gehele leven verbonden zijn; daarin op natuurlijke wijze zijn ingebed.

Het leven wordt daarin niet tot enkele losgetrokken vakken gereduceerd die in de schoolbanken  worden gedoceerd. Volwassenen zijn met hun werkzame leven het voorbeeld voor kinderen. Ook de landbouw, de gezondheidszorg, de kunst, wetenschap etc. Uitgaande van deze levensbeschouwelijke visie ontstaat een natuurlijke vorm van leren, waarbij het leren geïntegreerd is in het leven zelf.

Vrijheid is hierbij een basisvoorwaarde: de vrijheid voor ieder mens, kinderen en volwassenen, om het leven naar eigen idee vorm te geven. Want slechts in een zelf verkozen situatie kan er verbondenheid ontstaan met dat wat je doet. Juist die verbondenheid is een drijfveer om met veel plezier en innerlijke betrokkenheid te leven en te leren. Als een mens zich in vrijheid kan verbinden, ontstaat er openheid om te leren. Leren wat echt belangrijk voor je is.

Ieder mens is een uniek wezen dat met een bepaald doel op de wereld komt. Dat unieke doel, die bestemming, uit zich onder andere in een innerlijk leerplan. Het is aan ons als volwassenen de taak het kind die ruimte te geven dat het zelf zijn eigen leerweg, en levensweg kan vinden.

Het is van belang dat een kind zich bewust wordt van zijn eigen handelen in relatie tot de wereld. Wie ben ik? Wat wil ik? Dit kan slechts door het kind de ruimte te geven te leren met vallen en opstaan, op zijn eigen wijze. Leren door te ervaren zodat het hele wezen erbij betrokken wordt. Dat betekent dat het aanbod ook alle facetten van het leven zal omvatten en breder is georiënteerd dan het gangbare onderwijs.

Ieder kind wil van nature graag leren. Zo zie je dat ieder kind onder de 4 jaar leert lopen en praten. Twee zeer ingewikkelde zaken, die een kind zich op zijn eigen wijze en op zijn eigen tempo aanleert. Het kind wil de dingen leren die het in zijn omgeving waarneemt. Het zet zich dan ook vol enthousiasme en doorzettingsvermogen aan zo’n taak.

Ook na het vierde jaar, als de meeste kinderen naar school gaan, kan dit leerproces op deze manier door gaan; op de eigen manier, in het eigen tempo. Ieder zich normaal ontwikkelend kind wil leren lezen, schrijven en rekenen. Zich de wereld eigen maken en er veel over leren. En ook hier geldt: in zoveel mogelijk facetten.

Aan de school nu de taak om te zorgen voor een rijke leeromgeving; immers in een donkere kamer zijn slechts foto’s te ontwikkelen. Een leeromgeving waar het kind naar believen kan leren waarmee het zich verbonden voelt. Een leeromgeving waar alle facetten van het kind aangesproken kunnen worden. Hoofd, hart en handen oftewel denken, voelen en willen; ook wel intellectueel, sociaal en motorisch. Een omgeving waar het mogelijk is geïntegreerd te leren.

Aan de school ook de taak te zorgen voor een veilige leeromgeving waar met respect naar het kind geluisterd wordt, zodat het zijn vragen durft te stellen, en zich kwetsbaar durft op te stellen. Beide zijn voorwaarden voor groei.

Leren te functioneren in een maatschappij….

Niemand weet wat de maatschappij van de kinderen van nu zal vragen als zij volwassen zijn; de tafel van 9, foutloze spelling, vaderlandse geschiedenis? Het beste gereedschap wat wij hen mee kunnen geven, is zichzelf. Zichzelf in relatie tot de omgeving, een volledig mens die op een creatieve manier weet om te gaan met de dingen die zich in zijn leven voordoen. Een mens die zelf in staat is antwoorden te zoeken, een weet hoe hij met een veranderende maatschappij om kan gaan.