Levensbeschouwing

 

Aventurijn is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens hier op aarde komt met een “plan”. Wat dat is weet niemand nog. Om het kind de gelegenheid te geven zich volgens zijn eigen “ziels plan” te ont-wikkelen is een rijke voorbereide omgeving nodig, waar het kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen wijze te groeien. Uit deze levensbeschouwing ontstaat dan een onderwijsvorm zoals dat op Aventurijn wordt vormgegeven. Elke dag anders afhankelijk van de kinderen en volwassenen op Aventurijn. Leven en leren vanuit bewust – zíjn.

“Is dat dan spiritueel?” vragen veel mensen zich af. “Spiritueel” in de zin van bewust zíjn, ja. Op aarde zijn en ontdekken wat dat allemaal betekent. Leren omgaan met die aarde, jezelf en de mensen om je heen. 

“Is er dan ook Yoga, meditatie, Mindulness etc.?” Dat zou kunnen als we merken dat kinderen daar behoefte aan hebben. Soms bieden we het aan en kunnen kinderen meedoen als zij dat willen. Maar eerlijk gezegd  merken wij dat als kinderen hun eigen weg mogen gaan in het ontdekken van de wereld, zij vaak geen behoefte hebben aan het leren van dit soort technieken. Zij trekken zichzelf terug als dat nodig is, of klimmen in een boom om tot zichzelf te komen. Spiritualiteit gaat wat ons betreft niet over de uiterlijke vormen waarin je het aanbod giet, maar over de innerlijke houding en ontwikkeling van de mensen op en rondom Aventurijn. 

In de schoolgids beschrijven we de levensbeschouwing als volgt:

De levensbeschouwing waar op Aventurijn vanuit wordt gegaan kan het beste als spiritueel holistisch worden omschreven. Holistisch in de zin dat wij ervan uitgaan dat de kosmos een groot samenhangend geheel is en dat een taak van de mensheid religio is; dat wil zeggen: herverbinding met de bron. Niets is daarvan los te zien. Een principe uit de Hermetica zegt in het kort: Zo boven zo beneden ofwel: wat in de grootste krachten en werkingen in de macrokosmos te vinden is, geldt in de kleinste microkosmos nog steeds. Holisme is een levensbeschouwing die zich over het hele leven uitspreidt, over alle facetten waarin mensen werkzaam zijn: arbeid, kennis, kunst en liefde. Spiritueel Holisme kan niet tot alleen een pedagogisch idee worden uitgewerkt. Holistisch onderwijs moet met het gehele leven verbonden zijn; daarin op natuurlijke wijze zijn ingebed. Het leven wordt daarin niet tot enkele losgetrokken vakken gereduceerd die in de schoolbanken worden gedoceerd. Volwassenen zijn met hun werkzame leven het voorbeeld voor kinderen. Uitgaande van deze levensbeschouwelijke visie ontstaat een natuurlijke vorm van leren waarbij het leren geïntegreerd is in het leven zelf. Vrijheid is hierbij een basisvoorwaarde; de vrijheid voor ieder mens, kinderen en volwassenen, om het leven naar eigen idee vorm te geven. Want slechts in een zelf verkozen situatie kan er verbondenheid ontstaan met dat wat je doet. Juist die verbondenheid is een drijfveer om met veel plezier en innerlijke betrokkenheid te leven en te leren. Als een mens zich in vrijheid kan verbinden ontstaat er openheid om te leren, leren wat echt belangrijk voor je is.

Ieder mens is een uniek wezen dat met een bepaald doel op de wereld komt. Dat unieke doel, die bestemming, uit zich onder andere in een innerlijk leerplan. Het is aan ons als volwassenen de taak het kind die ruimte te geven dat het zelf zijn eigen leerweg en levensweg kan vinden. Verbonden aan de vrijheid zijn de drie andere basisuitgangspunten: respect, veiligheid en leren met je hele wezen: met hart, hoofd en handen.

Over de vrijheid waarin kinderen zouden moeten opgroeien is veel te zeggen, en is ook veel geschreven. Op Aventurijn laten wij ons door velen inspireren en ontdekken al doende onze grenzen aan de vrijheid en proberen deze steeds onder de loep te nemen. Vrijheid is geen doel op zich maar een voorwaarde om je evenwichtig te kunnen ontwikkelen.

Wil je meer lezen kijk dan op deze site ( levensbeschouwing), of vraag de schoolgids aan.

Posted in: Algemeen, blog schoolleider, Uitgelicht.