Veelgestelde vragen

IMG_0794

Wat maakt Aventurijn anders dan andere scholen?

Er worden momenteel veel nieuwe scholen opgericht, of bekostigde scholen gaan veranderen. Veel scholen gaan de kinderen meer ruimte geven voor eigen keuzes. Waarin onderscheidt Aventurijn zich dan van die scholen, wat maakt Aventurijn uniek? Klik hier.

L1040772

Is Aventurijn een Democratische school?

Aventurijn is aangesloten bij het internationaal netwerk voor Democratische scholen. (IDEN) Binnen dit netwerk zijn heel verschillende scholen aanwezig die ieder op zijn/haar eigen wijze vormgeven aan dit onderwijs. Gemeenschappelijk hebben zij allemaal dat de stem van het kind belangrijk is. Aventurijn is de oudste democratische school in Nederland. De meeste democratische scholen in Nederlandgeven hun onderwijs vorm naar het model van de Sudbury Valley school of volgens de sociocratische principes. Aventurijn heeft echter een totaal eigen invalshoek. De democratische scholen in Nederland hebben onderling contact via het netwerk democratische scholen.

zie ook: Is Aventurijn democratisch?

02 algemeen open dag

Waarom krijgt Aventurijn geen subsidie?

In Nederland is het zo dat je als school subsidie krijgt op het moment dat je aan heel veel eisen voldoet. Dat betekent dat je niet vrij bent om het onderwijs vorm te geven zoals je dat werkelijk zou willen. Nu is er in Nederland de mogelijkheid om een B3 school te zijn: De onderwijsinspectie bezoekt de school en kijkt of er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Aventurijn is om principiële redenen een B3 school en krijgt dus geen overheidssubsidie. Dat betekent dat wij zelf moeten zorgen dat de school draaiende gehouden kan worden. Dat doen wij doordat wij werken met veel vrijwilligers, de begeleiders nog erg weinig vergoeding krijgen, het gebouw en andere zaken gesponsord worden en er een grote inzet is van de ouders. Gelukkig is de inspectie erg enthousiast en hebben wij voor het Primair onderwijs en het Voortgezet onderwijs positieve inspectierapporten. 

Kinderen op Aventurijn voldoen dus gewoon aan de leerplichtwet.

2014-07-10 10.37.59

Wat kost het om je kind naar Aventurijn te brengen?

In eerste instantie kost het je als ouder best wat inspanning: er wordt van je verwacht dat je actief betrokken bent bij de school. Dat kan op allerlei gebieden: schoonmaken, tuinieren, klussen, onderwijsondersteuning, organiseren van feesten etc. Daarnaast vragen wij van ouders een bijdrage die minder dan  wat de overheid op andere scholen per kind subsidieert: gemiddeld  €6900,- per jaar voor primair onderwijs.

Heel veel geld, maar lang niet voldoende. Zeker als je bedenkt dat een reguliere school werkt met 1 leerkracht op 25-30 kinderen en daarnaast ook nog apart subsidie krijgt voor bijvoorbeeld het gebouw. Wij zien dat het voor veel ouders een kwestie is van prioriteiten stellen. Daarnaast zijn wij druk bezig om ook naar andere financiële mogelijkheden te kijken. Wie daarbij wil helpen is zeer welkom! 

Wil je het exacte bedrag weten op dit moment, neem dan even contact met ons op.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Leren kinderen wel genoeg?

Op Aventurijn zie je de hele dag wel kinderen spelen. Sommige mensen vragen zich af of de kinderen wel voldoende leren. “Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen” is een opvatting die je ook in bijvoorbeeld het Montessori onderwijs hoort. De spelende mens is een scheppende mens en daar gaat het wat ons betreft om. Niet het reproduceren van kennis maar het op een levende manier eigen maken van zaken die voor je leven van belang zijn. Kinderen die voldoende gespeeld hebben en actief de wereld mogen ontdekken, leren de schoolse vakken als rekenen en taal vaak spelenderwijs. Soms lijkt het vanzelf te gaan, soms is er extra aandacht en les voor nodig om het kind voldoende vaardigheden bij te brengen. Het gaat erom dat ieder kind dat op zijn eigen tijd en wijze kan doen; soms uit een boekje, achter de computer, in de tuin of tijdens een spelletje. Leren vanuit betrokkenheid gaat het reuze snel.

Zie ook: Wat is wijsheid

SAM_4042[1]

Kun je een gewoon diploma halen op Aventurijn?

Met een “gewoon”diploma wordt doorgaans een diploma MAVO/HAVO/VWO bedoeld. In principe kan iedere leerling via het staatsexamen zo’n examen halen, dus ook op Aventurijn. Een aantal leerlingen heeft dat gedaan, of heeft deelcertificaten behaald. Wij merken echter dat veel leerlingen die hieraan beginnen er tegenaan lopen dat de manier van lesstofaanbod totaal niet aansluit bij hun manier van leren. Wij werken daarom meestal andersom: “Wat wil je na Aventurijn gaan doen en hoe kom je daar?” Dat kan dan resulteren in het meer gericht werken aan vakken of stages die voor  het vervolgtraject van belang zijn. Leerlingen kiezen in ieder geval in het laatste jaar een eindopdracht. De eis die hieraan wordt gesteld is dat dit een opdracht moet zijn met uitdagingen en leerdoelen. Aan het eind van hun tijd op Aventurijn krijgen zij dan een diploma Aventurijn. Aangezien dit diploma nog onbekend is, en voor iedere leerling een andere waarde vertegenwoordigt, komt daar een bijlage bij waarin beschreven staat wat de leerling gedaan heeft en op welk niveau wij menen dat de leerling functioneert. Indien gewenst kan het diploma aangevuld worden met een test door een onafhankelijk bureau. Zie ook       

interview met oudleerlingen

wat na Aventurijn?

1965403_1453312478261742_6105360029939390213_o

Waar komen jongeren met een diploma Aventurijn zoal terecht?

Veel jongeren stromen door naar een MBO-opleiding. Zij doen daarvoor dan, net als andere leerlingen, een instaptoets om het niveau van hun Engels, Nederlands en rekenen te bepalen. Tot nu toe scoren de Aventurijn leerlingen daarop zoals wij van hen verwachtten. Er zijn ook leerlingen die direct doorstromen naar HBO, anderen kiezen de HBO-route via het MBO. Daarnaast zijn er leerlingen die doorgaan met het leren op hun eigen wijze. Zij gaan reizen, doen cursussen in het buitenland of zoeken via diverse stages en baantjes hun weg. Tot nu toe zijn alle leerlingen die langere tijd op Aventurijn zijn geweest en daar ook hun Aventurijn-diploma hebben behaald, op een plek gekomen die hen goed past: programmeur, marketing, acteur, musicus, danseres , technicus bij de omroep,  eco en wildlife etc. Aventurijn blijft een pionierende school waarvan het diploma  nog niet zo bekend is, dus het zal per leerling onderzoeken blijven hoe hij/zij daar komt waar hij/zij wil zijn. Zie ook: oud leerling vertelt

20141030_120220

Is Aventurijn geschikt voor alle kinderen?

Op deze vraag antwoord ik vaak schertsend: “Wel voor alle kinderen, niet voor alle ouders”. Feit is dat wij zien dat de ouders deze onderwijsvorm echt moeten ondersteunen en bereid moeten zijn zich erin te verdiepen. Is dat niet het geval dan komt het kind klem te zitten: op school krijgt het dan andere waarden en normen mee dan thuis. Ook niet voor alle kinderen is het geschikt. Soms kan een kind zoveel aandacht vragen van een begeleider dat dat ten koste gaat van de andere kinderen. Daarvoor is er een uitgebreide aannameprocedure waarin we ook kijken wat de verbale en nonverbale vraag van het kind is en of wij daar een antwoord op hebben. Wel zien wij dat veel kinderen die hier komen met een label, of speciale vragen, hier tot hun recht kunnen komen. Soms verdwijnen de problemen geheel of gedeeltelijk. Dit o.a. omdat er geen prestatiedruk is, de nadruk wordt gelegd op de kracht in ieder kind ipv op het gebrek, het een kleine gemeenschap is, er veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling etc. Zie ook: acceptatie eerste levensbehoefte

reinier wil niet schrijven

 

websitefeest

Hoe is de aannameprocedure?

Het is nu eenmaal een feit dat kinderen pas naar Aventurijn kunnen komen als de ouders daar achter staan. Daarom is het van belang dat toekomstige ouders eerst naar een informatiemiddag komen en de schoolgids lezen die hen wordt toegezonden. Daarna is er een gesprek met de ouders en de schoolleiding om de meer specifieke zaken betreffende het kind te bespreken. Heeft iedereen het idee dat dit gezin wel zou kunnen passen bij Aventurijn, dan is er een proefperiode waarbij het kind kan ervaren hoe het op Aventurijn is. Naderhand is er weer een gesprek met de ouders om te kijken of we werkelijk een samenwerking aangaan. Tijdens de proefperiode is er uiteraard uitgebreid aandacht voor het kind.

IMAG0332

Hoe zit het met Aventurijn en thuisonderwijs?

Er zijn mensen die om principiële redenen vrijstelling van leerplicht hebben gevraagd voor hun kind; zij geven thuisonderwijs. In Nederland is het momenteel zo geregeld dat deze vrijstelling alleen aangevraagd kan worden als het kind een jaar voor de aanvraag niet ingeschreven is geweest op een school. Dit is de reden dat de Stichting Aventurijn meerdere afdelingen heeft. Ouders die vrijstelling voor hun kind hebben en dat willen behouden kunnen a.h.w de stichting Aventurijn “inhuren” om hen te ondersteunen. Daarvoor is er de afdeling thuisonderwijs. Het kan dan gaan om een advies gesprek, maar ook is het mogelijk dat het kind naar Aventurijn komt. Om de kwaliteit van wat wij bieden te kunnen waarborgen kunnen jonge kinderen beginnen met 2 dagen. Na het zevende jaar willen we dat het kind minimaal 3 dagen komt, de jongeren komen minimaal 4 dagen. Bij voldoende belangstelling zouden er dagen georganiseerd kunnen worden, speciaal voor kinderen die thuisonderwijs volgen. U kunt daarover contact met ons opnemen.

zie ook:

thuisonderwijs

thuisonderwijs op Aventurijn

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


Is het mogelijk om eens te komen kijken?

Dit is een vraag die wij zo vaak krijgen, dat we daarvoor informatiemiddagen hebben ingesteld. Er wordt dan uitgebreid verteld over Aventurijn en een rondleiding gegeven. Het is ook mogelijk om voor een groep een aparte afspraak te maken. Daarnaast geeft een van de oprichters, Hannah de Vos-Beckers, op verzoek lezingen of workshops op Aventurijn of elders. Ook het kenniscentrum voor Verrijkend Onderwijs is gelinkt aan de stichting Aventurijn en organiseert bijeenkomsten en deelt informatie over vernieuwend onderwijs, dus houdt de site in de gaten.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Waar moet ik rekening mee houden als ik zelf een school wil starten?

Oprichter Hannah de Vos-Beckers schreef een aantal tips voor mensen die zelf de stap willen wagen. Zij is ook te benaderen voor individuele consulten. klik hier voor meer informatie.

DSCF0312

Is Aventurijn een Vrije school?

Een Vrije school is in Nederland een school die op antroposofische grondslag is gebaseerd. De oorspronkelijke ideeën hiervoor komen vanuit Rudolf Steiner. Daaruit heeft zich in de loop der jaren een onderwijsconcept ontwikkeld: de Vrije school. Veel mensen die op Aventurijn komen herkennen uiterlijke aspecten van dit onderwijsconcept: mooie tafels, veel natuurlijke materialen, creativiteit, feesten, natuur etc. De oorsprong van de naam”Vrij”komt van het feit dat deze scholen vrij wilden zijn van overheidsbemoeienis. Dit is verloren gegaan toen de Vrije scholen werden gesubsidieeerd. Er zijn nu weer een aantal mensen die Vrije schooltjes beginnen zonder overheidssteun. Ook Aventurijn wil zoveel mogelijk vrij zijn van overheids inmenging.  

Er zijn dus ook een heleboel verschillen: Op Vrije scholen wordt uitgegaan van een klassikaal systeem met voor iedere leeftijd lesstof die in een bepaald jaar aan bod moet komen. Op Aventurijn gaan wij juist uit van de vrije individuele ontwikkeling van het kind, er is juist geen klassikaal systeem. Ooit zei iemand in een interview: “Op de Vrije School nemen wij het kind bij de hand” Op Aventurijn zeggen we echter: ¨ Wij reiken het kind de hand en laten het vrij die te pakken.” Wel zijn er een aantal begeleiders die een Antroposofische achtergrond hebben en geinteresseerd zijn in het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Dit betekent dat er zeker herkenbare elementen zullen zijn, maar ook andere mensen hebben ons geinspireerd. Zo is er bijvoorbeeld Montessori materiaal aanwezig omdat dat dat voor sommige kinderen heel fijn werkt, of zijn er boekjes die je ook op een reguliere school tegen zult komen. Een Vrije school, in de traditionele zin van het woord, zijn wij echter niet.

Wij zien wel dat er regelmatig een uitwisseling is tussen Vrije scholen en Aventurijn: Veel kinderen op Aventurijn hebben eerst op een Vrije school gezeten, maar ook wel andersom; kinderen van Aventurijn stromen soms door naar een Vrije school.

 

 

 

Heb je nog meer vragen? Stel ze gerust: klik hier om je vraag te stellen